شهاب حسینی در فیلم مست عشق نقش شمس تبریزی را بازی خواهد کرد

شهاب حسینی در فیلم مست عشق نقش شمس تبریزی را بازی خواهد کرد

شهاب حسینی در فیلم مست عشق نقش شمس تبریزی را بازی خواه134
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
هر دو شون به سمتم چرخیدن، پارسا به سمتم حمله کرد.
بهت و تعجب بهم اجازه نداد فرار کنم و یا از خودم دفاع کنم.
سیلی محکمی که به صورتم زد باعث شد طعم شوری خون رو توی دهنم
حس کنم.
چشمهاش گشاد شده بود و رگهی قرمز توش دیده میشد.
قبل این که بازم کتکم بزنه اوا جان گرفتش.
-”چه اتفاقی افتاده؟ چرا منو میزنی؟”
پارسا با نعره گفت: ”کسافط قاتل، خواهرمو کشتی تیکه تیکت میکنم”
با وحشت گفتم: ”پریسا کشته شده؟”
خودش رو از چنگ مادربزرگش بیرون کشید و دوباره بهم حمله کرد.
دستش رو روی گلوم گذاشت و شروع به فشردن کرد.
میدونستم اگه این کار رو جدی ادامه بده حتما لاقیس میکشتش.
تلاش کردم گلوم رو از حصار دستهاش نجات بدم.
خس خس کنان گفتم: ”ول…ولم کن”
با چشمهای به خون نشسته گفت: ”چرا کشتیش؟”
کبود شده بودم و به سختی نفس میکشیدم.
م…من…کسیو…ن…نکشتم!” «-
گردبند خون الودی رو به سمتم آورد؛ همون گردنبندی که اسم حامد روش
هک شده بود.
با پرخاش گفت: ”اگه کار تو نبوده این چی میخواست روی جنازهی
پریسا؟”
دستهاش رو از دور گلوم باز کردم.
-”من خوابیدم دیشب دیگه پریسا رو ندیدم”
با دو دست زد توی سرش و گفت: ”سرش از تنش جدا شده خواهرم
کشته شده کارتو بوده غیر تو کسی نبوده اینجا، از اولم میدونستم کارای

د کرد

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *