فیلم JoJo Rabbit برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم تورنتو 2019 شد

فیلم JoJo Rabbit برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم تورنتو 2019 شد

فیل136
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
-”اسمم یگانس ادمم اما مجبور شدم به خاطر زنده موندن عشقم جسمم
رو به یک شیطان بفروشم حالا من گاهی اونم و گاهی اون منه”
اوا جان ازم فاصله گرفت و زیر لب”اعوذ بالله”یی گفت.
دو دستم رو جلو بردم و با گریه گفتم: ”حالا منو ببر زندان اعدام کن اما
من پریسا رو نکشتم من حتی خودمم زنده نیستم همش با عذاب زندگی
میکنم عذابی که هر لحظه ممکنه بلایی سرم بیاد یا بلایی سر کسی
بیارم!”
حرفها و اشکهام چراغ ترحم رو توی دلشون زنده کرده بود ولی نفرت
نگاهشون خاموش نشد.
پارسا با تنفر گفت: ”نمیذارم راست راست راه بری و بقیه رو هم عین
خواهرم بکشی میبرمت تیمارستانم”
اون لحظه نمیدونستم که چه کسی پریسا رو کشته کار لاقیس بوده یا نه
حتی اگه کار خودش نباشه هم مسلما برنامه ریزی و کارگردانیش با اون
بوده.
از فکر رفتن به تیمارستان تنم میلرزید.
امبولانس بالاخره رسید و پریسا رو به سرد خونه منتقل کردن؛ توقع
داشتم پارسا هم باهاشون بره اما فقط آوا جان رفت.
پارسا با چشمهای به خون نشسته وادارم کرد توی ماشینش سوار بشم.
میترسیدم از این که بلایی سرم بیاره؛ به هرحال داغ دیده بود و عصبی
بود مخصوصا که من رو مقصر مرگ خواهرش میدونستم.
یعنی واقعا مقصر بودم؟
استارت زد و با سرعت دیوانه واری ماشین رو به حرکت در آورد.
به در چسبیده بودم و جرعت جیک زدن نداشتم.
عصبانیت و خشمش اون رو ترسناکتر از هر جنی نشون میداد.

م JoJo Rabbit برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم تورنتو 2019 شد

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *