قابلیت Photo Mode احتمالا به بازی Gears 5 بیاید

قابلیت Photo Mode احتمالا به بازی Gears 5 بیاید

قابلیت Photo Mode احتمالا به بازی Gears 5 بیاید

137
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
گاهی مشت به فرمون میزد و گاهی فحش و لعنت به خودش میداد
گاهی هم بد و بیراه نثار من میکرد.
اگه الان حامد اینجا بود حتما این پسر رو میکشت.
شبیه یک دختر بچه میلرزیدم.
با پرخاش گفت: ”چرا روز اول نگفتی که یک جن زده ای”
چون کسی باور نمیکرد شما هم باور نمیکردین” «-
با داد گفت: ”میرفتی گورتو گم میکردی حداقل که این بلا سر خواهرم
نیاد!”
نمیدونستم نمیفهمیدم که اینجوری شدم” «-
چیزی نگفت و فقط نعره زد و مشتش رو به فرمون ماشین کوبید و گریه
کرد.
…زمان حال ***
زنجیرهای دور دستم مچ دستم رو زخم کرده بود و حتما دختر جهنمیلذت
میبرد از سرنوشتی که برام رقم زده.
در اتاق باز شد؛ نگاهم به پرستار افتاد که ظرف غذا توی دستش بود.
مثل تمام پرستارها از نزدیک شدن به من وحشت داشت.
چند قدمینزدیکتر اومد و با اکراه سریع ظرف رو نزدیک گذاشت؛ قبل از
این که دستش رو کامل برداره مچ دستش رو اسیر کردم.
با وحشت جیغی کشید و تقلا کرد دستش رو بیرون بکشه.
با التماس نگاه اشکیم رو به چهرهی دختر دختر جوون دوختم.
من دیوونه نیستم اینها به زور اینجا نگهم داشتن خواهش میکنم «-
کمکم کن”
جملهی کمکم کن رو با عجز و التماس زیادی گفتم.
قطره اشکی از گوشهی چشمم پایین چکید.
پرستار دستش رو بیرون کشید و متحیرانه عقب عقب رفت تا اون جایی
که ازچارچوب در خارج شد.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *