نسخه متفاوت صحنه پس از پایان فیلم Iron Man به اسپایدرمن و X-Men اشاره می‌کند

نسخه متفاوت صحنه پس از پایان فیلم Iron Man به اسپایدرمن و X-Men اشاره می‌کند

نسخه متفاوت صحنه پس از پایان فیل135
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
عجیبت الکی نیست تو یک قاتل سریالی و زنجیری؛ معلوم نیست از کجا
فرار کردی!”
روی دو زانو خم شدم و با هق هق گفتم: ”به خدا من کاری نکردم”
از جا بلند شد.
پارسا: ”تحویل پلیس میدمت خودم دارت میزنم”
وحشت برم داشت اگه این کار رو میکرد تا ابد حامد رو نمیدیدم.
به سمتش دویدم و با التماس گفتم: ”من نکشتمش چرا نمیفهمی؟”
همونطور که اشکهاش رو پاک میکرد گفت: ”اینهارو به پلیس بگو”
چنگی به یقش زدم و به دیوار کوبیدمش.
-”عوضی میگم کار من نبوده چرا نمیفهمی؟”
با داد غرید: ”کار کی بوده؟”
اختیارمو از دست دادم.
-”کار اونها بوده! اونا کشتنش؟”
یکی از ابروهاش کج شد.
پارسا: ”کیا؟”
نمیدونستم حالا باید چیکار کنم مسلما حرفهام رو باور نمیکرد.
باید عملا بهش نشون میدادم .
یقش رو رها کردم و گفتم: ”ببین من اون کار رو نکردم رفتارهای عجیبمم
به خاطر اوناس من یه…یه…”؛ مکثی کردم و گفتم: ”یک جن زدم”
دو دستم رو رو به روم گرفتم و با چشمهای بسته شده گفتم: ”دختر
جهنمیلطفا خودت رو نشون بده”
بسم الله یی که اوا جان و پارسا گفتن باعث شد چشمهام رو باز کنم.
نگاهم به دستهای خاکستریم افتاد؛ طولی نکشید که به کالبد خودم
تبدیل شدم.
پارسا با وحشت گفت: ”تو کی هستی”
قطره اشکی از گوشهی چشمم چکید.

م Iron Man به اسپایدرمن و X-Men اشاره می‌کند

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *