برانکو الاهلی را هم مثل پرسپولیس تحت فشار گذاشت

دانلود آهنگ همکلاسی از سوزان روشن با کیفیت بالا و متن
برانکو الاهلی را هم مثل پرسپولیس تحت فشار گذاشت
برانکو الاهلی را هم مثل پرسپولیس تحت فشار گذاشت
رمان آوا | شهره احیایی
برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید www.1roman.ir
89
صندلی را بیرون می کشد ومی نشیند.صدای آان ر پ.ک شده ی تلویزیون زیاد است.سر می
چرخاند .آوا می پرسد :
– چیزی می خوای؟
– صدای این وبرب ر .
آوا به سد ر ت مبل می رود وکنترل را بر می دارد .
– سریالک بد نیست .
– اصح این روزاا حوصله ندارم .
کپگیر را زیر پلواای زعپرانی رو می برد .انوز به سد ر ت بش ا ر ب آوا نبرده است که می شنود .
– برای من نکک.
متعجب می پرسد :
– چرا؟
آوا به اخ نه چندان غلیظک نگاه می کند .
– من ته ،یری کردم .
لبک کک می آید :
– ار…پ ادون عجله ای برای نشستن نداری؟
آوا کنار دستک می نشیند .
– نه می خورم خیلی ک اِز خورشتک می خورم .
قاشرررررر اول را به داانک نزدیک می کند؛متپکر نگاای به آوا می کند ندی داند وقتک اسررررررت
پیشررررنهادس را باز،و کند یا نه!؟ارچند می دانسررررت آوا از خدایک اسررررت .خورس کر عررس
پیمیده بود زیر مشررررررامک وحا با مزه مزه کردنک !لذتی می برد. ب ر تن از این جا باع می
شد دیگر مزه ی این غذااا زیر زبانک نرود.آوا تا بیاید آشپزی یاد بگیرد ا مواایک می ری.تند ا دیگر دندانی برایک ندی ماند . بی م دمه پرسید :
– نظرت چیه بری آپارتدان خودمون؟
آوا قاشررر را درون بشررر اب پ ر خورشرررتک راا می کند.با صررردای نرم وم.دلی ادیشرررگی اس می
پرسد :
– برای چی بری چِیزی شده؟

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *