پیام مهاجم خارجی به هواداران پرسپولیس: برایتان گل‌های زیادی خواهم زد

دانلود آهنگ آواز نهفت و دشت از علی زند وکیلی با کیفیت بالا و متن
پیام مهاجم خارجی به هواداران پرسپولیس: برایتان گل‌های زیادی خواهم زد
پیام مهاجم خارجی به هواداران پرسپولیس: برایتان گل‌های زیادی خواهم زد
رمان پایگاه ویژه | سارا هاشمی
برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید www.1roman.ir
92
– پاشو بریم تو من به هومن می گم بیاد بالا ، لوازم پانسمان داری ؟
سهند سرش را فقط تکان داد . سهند برای او، کمتر از پسرانش نبود که گاهی حتی عزیز تر هم
بود. مخصوصا با راهی که جلوی او گذاشته بود. همیشه خودش را مسئولش می دانست .
– سهند بفهمم چرا اینا رو بهت می گم . نگرانتم . نمی خوام اتفاق بدی بیفته . می دونم از پس
کارات برمی یای مثل همیشه ، من بهت اعتماد دارم پسر . اما تو هم منو بفهم . مواظب خودت
بیشتر باش . اگر نیرو کم داری بگو برات می فرستم. تو بخواه از من . اما به خواسته ی منم توجه
کن . پرونده ای طول می کشه ؛ چند تا ادم مزخرف به ما فشار می یارن .مابرای شما ؛ خیلی
هزینه کردیم . همه چیز طبق خواسته تون فراهم کردیم که مشکلات رو کم کنیم . من روز اول
بهت گفتم که خیلی خیلی سخته ؛ اما تو می تونی . هنوزم می گم می تونی . یه کم فقط به جز
قوانین خودت ؛ به قوانین ما هم توجه کن !
سهند که به سمتش برگشت، با لبخندی گفت :
– من برات درستش کردم و گفتم با من هماهنگ کرده بودی و من یادم رفته حکم بدم !
از جیب بغل کتش ؛ کاغذی را در آورد و به طرف سهند گرفت :
– بیا ؛ اما یادت باشه زود جمعش کنی ! خیلی زود
سهند برگه را گرفت و با شرمندگی سرش را پایین انداخت
– متاسفم دایی ؛ من خیلی بی فکرم . معذرت می خوام اذیتتون می کنم . قول می دم …..
سرهنگ با اخمی تصنعی در ماشین را باز کرد و نگذاشت سهند ادامه بدهد !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *