واکنش تهیه کننده ستایش ۳ به انتقادات از گریم نرگس محمدی

واکنش تهیه کننده ستایش ۳ به انتقادات از گریم نرگس محمدی واکنش تهیه کننده ستایش ۳ به انتقادات از گریم نرگس محمدی 133 [ T y p e h e r e ] دختر جهنمی با کلافگی گفت: ”اه بده حوله رو دیگه” انگشتهای دست لای انگشتهای کسی قفل شد و دست چروکیدهای دستش رو […]