واکنش تهیه کننده ستایش ۳ به انتقادات از گریم نرگس محمدی

واکنش تهیه کننده ستایش ۳ به انتقادات از گریم نرگس محمدی

واکنش تهیه کننده ستایش ۳ به انتقادات از گریم نرگس محمدی

133
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
با کلافگی گفت: ”اه بده حوله رو دیگه”
انگشتهای دست لای انگشتهای کسی قفل شد و دست چروکیدهای
دستش رو در بر گرفت.
ناخنهاش کج و بلند بود.
دختر جیغی زد و سعی کرد که دستش رو بیرون بکشه که در حمام کامل
باز شد و اون موجود داخل اومد.
سفیدی چشمهاش و نیشهای بیرون زدش باعث شد پریسا جیغ بلندی
بکشه.
هنوز صدا پیچیده نشده بود که نیشهای ادمخوار توی گلوی دختر فرو
رفت و خون روی کاشیها پاشیده شد.
شیر آب ولوم جیغ دختر رو کم کرده بود اما نه اونقدر کم که به گوش
پارسا نرسه.
کنترل رو پرت کرد و به سمت حمام دوید.
در حمام چفت شده بود و باز نمیشد.
چند مشتی به در زد و هراسون گفت: ”پریسا؟ چیشد؟ چرا جیغ زدی؟”
تنها صدایی که در پاسخ شنید شرشر شیر آب بود.
لگد محکمی به در حمام زد و به سختی بازش کرد با افتادن نگاهش به
خون کف حمام ن
نعرهی بلندی کشید
……
با صدای داد و فریاد چشمهام رو باز کردم؛ کش و قوسی به بدنم دادم و
بلند شدم.
به سمت در اتاق که باز بود رفتم تا ببینم چه خبر.
اوا جان به سر و صورتش میزد و جیغ میزد؛ پارسا هم اشک ریزان در
حال زنگ زدن به کسی بود.
متعجب گفتم: ”چی شده؟”